header foto header foto
Terug
30-6-2020

UItnodiging ALV 15 juli 2020

Zeer geacht lid,

Woensdag 15 juli 2020 om 20.30 uur is er een Algemene Ledenvergadering. Wij roepen u allen op om in groten getale op Victoria aanwezig te zijn. De vergadering zal in beginsel in de open lucht op de tribune gehouden worden, alwaar we goed met 1.5 meter afstand van elkaar kunnen plaatsnemen. Als de omstandigheden een buitenvergadering niet toelaten zullen we naar binnen uitwijken.

Het bestuur verzoekt u vriendelijk doch dringend om u vooraf aan te melden.

De vergadering zal in het teken staan van afgelopen seizoen, de financiën en de samenstelling van het bestuur. Daarnaast staan wij uiteraard open voor vragen.

De agenda:

1.    Opening

2.    Notulen vorige vergadering d.d. 3 juli 2019

3.    Kort verslag afgelopen seizoen van de hockeylijnen

4.    Financiën: balans, winst/verliesrekening seizoen 2019-2020, begroting 2020-2021

5.    Verslag Kascommissie. Voorstel tot decharge bestuur

6.    Bestuurswisseling en -samensteling. De zittingstermijn van de Commissaris Mini’s en de Commissaris Jeugd ad interim, Pieter Halenbeek, en de secretaris, Marc Egeter zit er op. Het bestuur stelt voor om de volgende kandidaten als bestuurslid te benoemen: Desirée Leemreis (Mini’s) en Henriëtte Dekker (Jeugd), en Stephan Sluijters in de functie als Secretaris. Het bestuur stelt voor om een nieuwe portefeuille voor een vice-voorzitter in te stellen en heeft Guillaume Stille bereid gevonden om die post te vervullen. De zittingstermijn van drie jaar van de commissaris Breedte Senioren, Saskia van Putte, zit erop. Saskia is beschikbaar om haar benoeming conform de statuten met nog een jaar te verlengen.

7.    Wvttk/ Mededelingen bestuur

8.    Rondvraag

9.    Sluiting

De notulen van de vorige vergadering worden nog ter beschikking gesteld c.q. ter inzage gegeven op het afgeschermde deel van de website waarvoor je met je lidcode kunt inloggen. Nadere informatie hierover volgt. Wie vooraf aan de vergadering inzicht in de jaarrekening wil hebben kan contact opnemen met de penningmeester, Rogier Kerkhof via [email protected].

Vooraf aanmelden voor de ALV kan bij de secretaris via [email protected]  of WhatsApp op 06-17002853 (Marc Egeter).

Hopelijk tot 15 juli!

Het Bestuur

Nieuws afbeelding